Haly podle využití

Slovníček pojmů montovaných hal

Materiály pro výstavbu

1. Nosný skelet:

1.1 Ocelová konstrukce

Ocelová konstrukce je staticky navržena a vyrobena dle příslušných norem (výroba – dle ČSN 732610 skupina B, svary EN 25817 skupina C, rozměrová kontrola dle ČSN 732611). Pro primární (nosnou konstrukci) jsou použity materiály třídy S 235 a S355 s atestem 2.2. Konstrukce je dílensky svařována a otryskána na stupeň Sa 2,5. Následně opatřena syntetickým nátěrem v odstínu RAL 9002 v celkové tloušťce 40 um. Pro sekundární konstrukci (paždíky, vaznice a lemy oken, světlíků) jsou použity tenkostěnné pozinkované profily.

 • Dva typy ocelové konstrukce - rámová a příhradová.
 • Montáž ocelové konstrukce se provádí osazením kotevních šroubů (rozvorové nebo chemické kotvy). U konstrukce haly, kde je její součástí jeřábová dráha se kotví na předem zabetonované kotevní šrouby. Provede se osazení prvního ztužujícího pole a od něj se postupuje s montáží skeletu směrem ke štítové stěně. Skelet se doplní o pomocnou konstrukci a provede se její srovnání. Takto je konstrukce připravena pro podlití patek a další montáž opláštění.
 • Součástí dodávky je kompletní ocelová konstrukce (ocelový skelet podle typu, vč. pomocné konstrukce pro opláštění a výplně otvorů), dílenská dokumentace a statický výpočet, montáž konstrukce včetně montážních mechanismů, finální povrchová úprava a doprava na místo stavby.
 • Ocelové konstrukce podle požární odolnosti - bez požární odolnosti, požární odolnost 15 minut, požární odolnost 30 minut.
 1.2 Betonová konstrukce

Povrchová úprava – standardní betonový povrch (viz. technické a uživatelské podmínky pro dodávky železobetonových skeletových dílců). Prefabrikáty jsou vyráběny dle předmětových norem podnikových vycházejících z ČSN EN ISO 9001 a budou posuzovány dle technických a uživatelských podmínek pro dodávky železobetonových skeletových dílců. Prefabrikáty jsou vyráběny z betonu třídy C30/37, respektive C40/50 dle statického návrhu. Nosná i třmínková výztuž je vyráběna z oceli R 10 5005, minimální krytí výztuže je 25 mm.

 • Železobetonové prefabrikáty jsou vyrobeny z čistě přírodních materiálů, v ojedinělých případech může dojít ke kolísání barevných odstínů na povrchu výrobků, které však není na závadu a v žádném případě nesnižuje užitné vlastnosti prefabrikátu.
 • Součástí dodávky je skládání prefabrikátů z transportního prostředku, montáž prefabrikátů, montážní prostředky a přesuny v rámci stavebního prostoru.

2. Stěnový plášť

Vnitřní část stěnového pláště může být tvořena různými materiály. Stěnové pláště mají díky těmto materiálům dobré izolační schopnosti.

2.1 Polyuretanové (PUR) panely

Stěnový plášť vyrobený z polyuretanových panelů nabízí dvojí možnost, jakým způsobem jsou panely kladeny - svisle nebo vodorovně. Tloušťka panelů je 80, 100, 120 mm. V obou případech jsou přichyceny ke konstrukci samovrtnými šrouby.

 • Montáž se provádí výškovým vyměřením spodní hrany stěnového pláště, osazením spodních panelů do nosných prvků ocelové konstrukce. Další řady jsou osazovány do zámku spodního panelu a pomocí samořezných šroubů do ocelové konstrukce. Takto se postupuje až k okapu.
 • Součástí dodávky je zpracováním kladečského plánu, kompletní dodávka materiálu stěnových PUR panelů (čistá výměra stěn s přídavkem 2ks panelů jako rezerva), montáž pláště vč. montážních mechanismů, kompletní spojovací materiál, těsnění se zhotovením klempířského lemování dle dokumentace, doprava na místo stavby.

2.2 Minerální panely

Minerální panely jsou kladené vodorovně a přichycené ke konstrukci samovrtnými šrouby. Tloušťka panelů je 80, 100, 120, 150 mm.

2.3 Trapézové plechy (nezateplený plášť)

Stěnový plášť je navržen z trapézových plechů kladených svisle, přichycených ke konstrukci samovrtnými šrouby. Používaný typ trapézového plechu tr 32 / 230 / 0,63 mm.

 • Montáž stěnového nezatepleného pláště začíná vyměřením výškové spodní hrany stěnového pláště. Poté se osadí první kus trapézového plechu na hraně budovy a dále se se zaplášťováním postupuje dle zpracovaného kladečského plánu. Pro montáž pláště se používá montážní nůžková plošina nebo lešení.
2.4 Lamelová fasáda

Fasáda tohoto typu stěnového pláště je tvořena pohledovou lamelou (kazetou).

 • Montáž se provede výškovým vyměřením spodní hrany stěnového pláště. Následuje osazení nosných C kazet, do kterých se zaklopí minerální tepelná izolace v patřičné tloušťce. Na takto vytvořenou konstrukci se osadí pomocný rošt, do kterého se zaklápí fasádní lamely. Nároží budovy, lemy oken, vrat a jiných otvorů tvoří rohové kazety.
 • Skladba - nosná C kazeta, vložená tepelná minerální izolace tl. 160 mm, nosný rošt z polakovaného plechu, fasádní lamela, barevné provedení ext./int. RAL 9006/OL, povrch. ochrana 25 my/12 my.

3. Střešní plášť:

3.1 PUR panel

Střešní plášť PUR panel má požární odolnost 15 minut. Tloušťka panelů je 100, 120 mm.

 • Montáž střešního pláště PUR panely se položí podle kladečského plánu.Ukotví se k nosné ocelové konstrukci pomocí nerezových šroubů a podložek - tzv. kalot. Provedou se případné výřezy otvorů pro světlík. Současně se dopění dilatační mezera ve hřebeni a provede se montáž klempířského lemování.
3.2 Střešní plášť s hydrofólií

Střešní plášť má požární odolnost 15 minut.

 • Skladba - nosný trapézový plech uložený na rámu nosné konstrukce a přikotvený nastřelovacími hřeby nebo samovrtnými šrouby. Dále pak parotěsná folie PE 0,2 mm, minerální izolace 40 mm,  polystyren EPS 120 mm, separační vrstva z geotextilie, hydroizolační vrstva - hydrofolie tl. 1,2 mm světle šedé matné barvy. Folie je  svařována horkým vzduchem a kotvena mechanicky do nosných trapézových plechů.
 • Montáž střešního pláště probíhá položením nosných trapézových plechů a jejich ukotvením k nosné ocelové konstrukci pomocí nástřelových hřebů nebo samovrtných šroubů. Provedou se případné výřezy otvorů pro světlík. Pokládka souvrství dle výše popsané skladby probíhá směrem od atiky ke hřebeni a od jednoho štítu k druhému. U atiky se pomocí spádových klínů vytvoří spádování vody do jednotlivých vpustí. Vytvoření kalužinek v místě úžlabí není závadou.
3.3 Přístřešek

Venkovní přístřešek je tvořen nosnou ocelovou konstrukcí a střešním trapézovým plechem. Součástí přístřešku je odvodnění.


4.Patra

4.1 Trapézové plechy jako ztracené bednění

Podlahové plechy jsou navrženy ve skladbě nosného trapézového plechu uloženého na rámu nosné konstrukce a přikotveného nastřelovacími hřeby. Povrchová úprava ext./int. 7/12um, odstín podobný RAL 9002.

 • Montáž podlahového plechu probíhá položením nosných trapézových plechů a jejich ukotvením k nosné ocelové konstrukci pomocí nástřelových hřebů.
 • Dodávka - zpracováním plánu, kompletní dodávka materiálu trapézových plechů, montáž plechů a samozřejmě doprava na místo stavby. Součástí dodávky není zhotovení dalších vrstev podlahy (provádí dodavatel stavební části).

5. Výplně otvorů

5.1 Plastová okna a dveře

Plastové výplně otvorů jsou vyrobeny z pětikomorového plastového profilu (profil vyztužený žárově zinkovanými výztuhami), barva bílá, zasklení pevné izolačním sklem DITHERM 4-16-4, U=1,1; s teplým nerezovým rámečkem, olemování - int./ext. plastovou lištou š. 30 mm/ klempířské lemování.

 • Dodávka - kompletní okna včetně kování, vypěnění montážního otvoru s vnějším klempířským olemováním okenního otvoru. Součástí dodávky nejsou parapety.
5.2 Hliníková okna a dveře

Hliníková okna mají izolační dvojsklo HM - zasklení: PI 4-16 Ag - PI UN 4, U = 1,1 W/m2K. Parametr skla: U = 1,1 W/m2K zabraňuje přehřívání i tepelným ztrátám. Rámy oken a dveří jsou tvořeny hliníkovými profily s přerušeným tepelným mostem. Povrchová úprava - RAL.

 • Dva typy hliníkových oken - otvíravá a sklopná.
 • Dodávka - okna včetně kování, vypěnění montážního otvoru, vnější klempířské olemování okenního otvoru. Součástí dodávky nejsou vnitřní parapety.
5.3 Hliníkové výkladcové stěny

Dodáváme také hliníkové, vícedílné, prosklené stěny s možností vestavěných dveří. Okna mají sklo Float 6 mm, barva čirá. Doplněné kováním - klikou, zámkem, FAB a 3 klíči.

5.4 Sekční vrata

Sekční vrata jsou sendvičové konstrukce tloušťky 40 mm, ze žárově pozinkovaného plechu, lakovaného oboustranně a vypěněného ekologickým polyuretanem (k=0,4W/m2K). Standardní barva v RAL 9002. Kování standardní BS, žárově pozinkováno. Průmyslový elektrický pohon s trojtlačítkem. V ceně neuvažujeme s rozvody el. energie, která se předpokládá, že bude přivedena do bezprostřední blízkosti motoru.

 • Dodávka - kompletní dodávka vrat s vnějším klempířským olemováním vratového otvoru. Součástí dodávky není napojení na elektroinstalaci.
5.5 Střešní světlíky

Výplně otvorů pomocí světlíků jsou oblíbené. Světlík je navržen jako obloukový, pásový hřebenový s pevným prosklením polykarbonátem tl. 16 mm, 3 komorovým s UV filtrem, K = 1,8 W/m2K.

Konstrukce světlíku je hliníková, bezúdržbová, barva přírodní hliník. Podsada pro světlík z ocelového Pz plechu, tl. 1,5 mm - v pozinkovaném provedení. Součástí vybavení jsou i větrací klapky vybavené elektropohonem se zdvihem 300 mm. Výztužné a krycí lišty jsou z hliníku. Předpokládáme, že rozvody elektrické energie budou přivedeny do bezprostřední blízkosti motorů a ukončeny rozvodovými krabicemi pro připojení motorů.

6. Ostatní konstrukce

6.1 Odvodnění

Moderní okapový systém Plannja Siba je vyrobený z kvalitního švédského ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,60 mm s oboustrannou povrchovou úpravou. Je to univerzální okapový systém, který je vhodný ke všem typům střešních krytin.

 • Okapový systém je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu oboustranně opatřeného materiálem Glossy. Žlabové háky jsou vyráběny z pozinkované pásové oceli a ocelového pozinkovaného plechu.
 • Plannja Hard Coat Glossy je polyester navržený pro okapový systém. Poskytuje výbornou ochranu proti UV záření a korozi s vlastnostmi na rozhraní mezi pružností a tvrdostí.
 • Montáž probíhá tak, že se namontují první a poslední okapové háky dle spádu, provede se montáž odboček a svodů - vše pomocí jednotlivých montážních dílců. Dokončí se montáž čel a kolen.
6.2 Interiéry, halové vestavby

Dodáváme interiéry a vestavby. Většinou jsou řešené suchou výstavbou - tzn. sádrokartony, sádrokartonové předsazené stěny, podhledy a další.

 • Dodávka - dveří, oken, prosklených stěn v různých stupních požární odolnosti.
6.3 Mostový jeřáb

Mostový jeřáb je opatřen tepelnou ochranou zdvihového motoru pomocí PTC termistoru, bezpečnostním stavitelným koncovým spínačem nejvyšší a nejnižší polohy háku, vysoce flexibilním galvanizovaným lanem s bezpečnostním faktorem 5, ochranou proti přetížení v převodovce LEI - SLE2.

 • Rychlost pojezdu - 5 - 20 m / min.
 • Standardní výbava -rozvaděč s komponenty TELEMECANIQUE, krytí IP 54,koncový bezpečnostní spínač pojezdu mostu a kladkostroje,napájení kladkostroje kabelovým vedením s plochými kabely vedeným v C - profilu, polyuretanové nárazníky a také antikolizní zařízení - jeřáby se nemohou sjet do jednoho pole.
 • Jeřábová dráha - její ocelová konstrukce je z profilu HEA 260, S 235, pojezdová kolejnice 50 x 30 mm, jakost S 355.
Nahoru

Kalkulátor